Chandigarh – Shimla – Manali – Dharamshala – Dalhousie – Amritsar 8n/9d