Dharamshala – Dalhousie – Amritsar 6 Night / 7 Days